Regler och villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Allians Trafikskola (Org nr. 559102-0952), nedan kallad trafikskola, och dig som kund/elev, nedan kallad kund. I avtalet benämns angivna avtalsparter i förening “parterna”.

Trafikskolan har följande webbplatser vilka omfattas av dessa allmänna villkor:

§1 Avtal

När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via trafikskolans personal, ingås avtal med trafikskolan och kunden samtycker till dessa allmänna villkor.

§2 Minderårig

En kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med trafikskolan. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska kunden uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har identifierat sig.

§3 Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar trafikskolans användning av kunds personuppgifter och stärker rättigheterna för kunden när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur trafikskolan tillämpar denna förordning.

Personuppgifter vid försäljning

Trafikskolan lagrar namn och adress som krävs för att skapa ett korrekt kvitto enligt bokföringslagens krav på en kontantfaktura. E-post lagras för att kunna sända kvitto till kunden. Uppgifterna lagras i sju år innan de raderas.

Personuppgifter vid utbildning

Trafikskolan sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer enligt trafikförordningens krav på trafikskolan. E-post lagras för att kunna sända lektionstider till kunden. Kunden loggar även in i sitt läromedel med sin e-postadress. Uppgifter om utbildningen lagras för att kunna genomföra en utbildning i enlighet med Transportstyrelsens krav på utbildningsplan och dokumentation. Vi lagrar inga känsliga uppgifter i samband med utbildningen, utöver personnummer, som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om sexualliv,  hälsa, t ex ADHD. Om du går på en anpassad utbildning, t ex för dyslexi, lagras information om detta.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras endast av trafikskolans personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan samtycke.

Samtycke till lagring av personuppgifter

Inhämtning av samtycke till lagring av personuppgifter sker i enlighet med §1. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har samtyckt. I samband med utskick av information, marknadsföring, från trafikskola till kund kan kund ange att man inte önskar denna typ av utskick. Obligatoriska utskick, t ex lektionstider och kvitton, kan inte väljas bort.

Utdrag av personuppgifter

Kund kan begära att få ett utdrag av vad som finns lagrat om kunden. Trafikskolan ska då skyndsamt till kunden skapa en PDF med denna information.

Begäran om ändring av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan ändrar lagrade personuppgifter. Kund ska då tala om för trafikskolan vad som ska ändras. Trafikskolan ska då skyndsamt ändra personuppgifterna. Om någon personuppgift inte går att ändra på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Begäran om radering av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan raderar lagrade personuppgifter. Trafikskolan kommer då att skyndsamt radera uppgifterna. Om någon personuppgift inte går att radera på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Kund ändrar någon av sina tidigare uppgivna personuppgifter

Kund ska alltid informera trafikskolan vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress under aktiv utbildning. Om trafikskolan behöver meddela kunden viktig information och inte får kontakt via angivna kontaktuppgifter kan trafikskolan inte hållas ansvarig för detta.

Säkerhet vid lagring av personuppgifter

All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure som är certifierat av ISO 27018. Trafikskola Online jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet att hantera trafikskolans uppgifter.

Incidenter med personuppgifter

Om trafikskolan utsätts för intrång eller någon enhet förloras vid t ex stöld nollställs omgående enhetens inloggningsuppgifter. Inga data lagras på enheten. Vid omfattande dataintrång i systemet finns rutiner för att undersöka och säkerställa en fortsatt hög säkerhet. Vissa uppgifter, t ex lösenordet, är krypterade.

Trafikskolan lagrar inte uppgifter av den typ som gör att ett dataintrång medför risker för enskildas fri- och rättigheter och behöver därför inte anmälas till tillsynsmyndighet inom 72 timmar.

§4 Bokningsregler

Regler för bokningar utan egen inloggning via trafikskolans E-handel

En bokning och/eller reservation som är gjord via e-handel är bindande.

För lektion som avbokas senast 24 timmar före planerad körlektion sker ingen debitering. Vid senare avbeställning debiteras lektionen. Vid förhållande du inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg.

Av- eller ombokning kan endast göras via telefon eller epost.

Regler för bokningar med egen inloggning via trafikskolans Läromedel

En bokning som är gjord via läromedel eller trafikskolans personal är bindande.

§5 Köp giltighet

Köpet gäller 12 månader fr o den datum köpet gjorts enligt STR praxis.

§6 Köp och priser

Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att övriga regler kring exempelvis avbokning har följts.

Aktuella priser redovisas på trafikskolans webbplatser. Priserna kan ändras under utbildningens gång. Ibland krävs förskottsbetalning för att priset ska gälla. Alla priser är i SEK inklusive moms.

Direktbetalning, särskilda regler vid direktbetalning via Läromedel eller E-handel

Direktbetalning av testlektioner och kurser samt insättning på elevsaldo via webben sker med företags-Swish. Vid godkänd betalning sänds en bekräftelse av trafikskolan till en av köparen angiven e-postadress.

Reservation, särskilda regler vid reservation via Läromedel eller E-handel

En kund kan reservera en tid mot en extra avgift på 50 kr.

Betalning kan därefter göras på plats på trafikskolan innan eller på bokat datum. Betalning kan då ske med kort (MasterCard/Visa) eller företags-Swish.

Om det är mer än 3 vardagar kvar till kursen/lektionen kan betalning av reservationen även ske via bankgiro 176-9595 eller till Swish 123 582 3968 (Allians Trafikskola AB). Efter betalning av priset för kursen/lektionen plus 50 kr ska köparen sända trafikskolan ett e-postmeddelande till X med namn, vad som bokats, referensnummer och belopp. Vid godkänd betalning sänds en bekräftelse av trafikskolan till en av köparen angiven e-postadress.

Köp är personliga och kan ej överföras till tredje part.

Vid återköp utan att paketet påbörjat brukas tas en avgift på 10% av totalpriset.

Vid återköp av tex paket som påbörjat brukas, återbetalas körlektioner till rabatterade priser, i enlighet med paketpris. På detta tas sedan en avgift på 10% avgift på återstående belopp.

Kvälls- och helglektioner debiteras extra där extraavgiften betalas innan varje enstaka lektion.

§7 Personligt användarkonto för utbildning

En kund som skrivs in på skolan som elev kan få ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat trafikskolans läromedel. Användarkontot är personligt. Inloggning & lösenord ska endast användas av den elev det är avsett för. Eleven har ansvar för att välja ett säkert lösenord och skydda detta. Trafikskolan är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder elevens konto.

I regel gäller fritt personligt bruk av trafikskolans tjänster när användarkontot är aktivt. Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare. Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det överskrider gränsen för rimligt bruk. Vid stängning av konto ska trafikskolan informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk. Finns det en adekvat förklaring till den höga brukandegraden kan användarkontot återaktiveras.

§8 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material på trafikskolans webbplatser är skyddat av lagen om upphovsrätt. Materialet får endast användas för privat bruk i samband med att man använder tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.

§9 Friskrivning från ansvar

Trafikskolan tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om eleven ej uppgett korrekta uppgifter, detta gäller även elevens e-postadress.

§10 Ändringar av dessa villkor

Allmänna villkor och köpevillkor kan komma att ändras under utbildningen. Trafikskolan ska informera eleven om eventuella ändringar. Allmänna villkor publiceras alltid på vår webbplats. Köpevillkoren visas alltid i samband med bokning eller köp.

§11 Tvister

Trafikskolan ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvara att följa de regler som finns.

Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpevillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av ”Allmänna reklamationsnämnden” och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.

§12 Uppkörning

Allians Trafikskola har rätt att när som helst avboka förarprovtider för elever. Eleven måste ha avklarat alla moment i utbildningen samt avklarat teorin på Elevcentralen och blivit godkänd på samtliga delar. Skolan får enligt regelverket inte skicka elever till körprov som inte är godkända av skolan. För att kunna boka en uppkörning via skolan, kräver vi också att man klarat av nivåkontrollen (utbildningskontroll) och följer utbildningsledarens råd fram till uppkörning. Vill man inte följa detta har trafikskolan rätt att avboka provtiden, och får boka privat via Trafikverket.

§13 Trafikskolans uppgifter

Allians Trafikskola AB
Danmarksgatan 46
164 40 Kista
Telefon: 08 18 88 68
E-post: info@allianstrafikskola.se
Organisationsnummer: 559102-0952
Blusgiro: 1810481-0
Swish: 123 5823968